در بین 6000 سایت شرکت کننده وب سایت دانشگاه پیام نور محمودآباد جزو وب سایت های برتر قرار گرفت

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند بخشنامه به شرح ذیل در خصوص تغییر منابع برخی از دروس ارائه شده است.

پیرو نامه های شماره 42251/3/د مورخ 17/8/93 و 42870/3/د مورخ 18/8/93 در خصوص اصلاحیه منابع درسی و ساعت امتحانی نیمسال اول سال تحصیلی 94- 93( 3931) کلیه تغییرات به شرح ذیل ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی به مراکز و دانشجویان ذینفع اطلاع رسانی گردد.

 

ردیف

کد رشته

نام رشته

کد درس

نام درس

ملاحظات

1

122059

الهيات ومعارف اسلامي گرايش اديان وعرفان(کارشناسی)

1220040

کلام 2

اصلاح منبع درسی به دلیل موجود نبودن منبع قبل

2

122060

الهيات ومعارف اسلامي گرايش تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي(کارشناسی)

3

122061

الهيات ومعارف اسلامي گرايش علوم قرآن وحديث(کارشناسی)

4

122062

الهيات ومعارف اسلامي گرايش فلسفه وكلام اسلامي(کارشناسی)

5

122063

الهيات و معارف اسلامي گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي(کارشناسی)

6

122061

الهيات ومعارف اسلامي گرايش علوم قرآن وحديث(کارشناسی)

1220177

تفسيرترتيبي قرآن كريم 1

اصلاح ناشر

7

122074

آموزش ديني- عربي (کارشناسی ناپیوسته)

1220499

تفسير قرآن كريم (2)

8

122015

تربيت معلم قرآن كريم(کارشناسی ناپیوسته)

1220586

تفسير ترتيبي قرآن كريم 1

9

122040

الهيات ومعارف اسلامي-علوم قرآن و حديث (ارشد)

1220483

تفسير ترتيبي قرآن كريم1

 

10

121410

حسابداري (کارشناسی)

1214025

حسابداري پيشرفته 1

اصلاح شرح پیوست

11

121413

حسابداري (چندبخشي ) (کارشناسی)

12

123911

مديريت جهانگردي (چندبخشي ) (کارشناسی)

1226003

شناخت صنايع دستي ايران

اصلاح شرح پیوست

13

121843

مديريت جهانگردي (کارشناسی)

14

141120

مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون (کارشناسی)

1411112

تكنولوژي موتور

اصلاح شرح پیوست

15

151116

مهندسي رباتيك (کارشناسی)

1315177

طراحي اجزا 2

ساعت امتحان از 11-13 به 13-15 تغییر یافته