در بین 6000 سایت شرکت کننده وب سایت دانشگاه پیام نور محمودآباد جزو وب سایت های برتر قرار گرفت

برگزاری آزمون تک درس نیمسال اول 94-93 دانشگاه پیام نور مرکزمحمودآباد

آزمون تک درس دانشگاه پیام نور مرکزمحمودآباد در روز یکشنبه 04/08/1393 ساعت 10صبح برگزار گردید.

تصویر برگزاری آزمون در ذیل مطلب مشاهده میگردد