در بین 6000 سایت شرکت کننده وب سایت دانشگاه پیام نور محمودآباد جزو وب سایت های برتر قرار گرفت

اطلاعات اصلی رشته های تحصیلی

اطلاعات اصلی رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز محمودآباد

 

رشته های دانشکده علوم پایه

 

رشته های دانشکده علوم انسانی

 

 

رشته های دانشکده مهندسی کشاورزی

 

  رشته های دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات

 

 

  رشته های دانشکده هنر و رسانه

 

 

  رشته های دانشکده هنر و معماری