در بین 6000 سایت شرکت کننده وب سایت دانشگاه پیام نور محمودآباد جزو وب سایت های برتر قرار گرفت

معرفی کارکنان مرکز

واحد آموزش

مسئول آموزش

سید یعقوب حسینی

 

تلفن تماس : 01227789381

داخلی :

 

 

کارشناس مسئول آموزش

کارشناس رشته های الهیات -فقه و مبانی حقوق +

بهرام زارع